Zorgcentrum de Zuilen

algemene voorwaarden

 • Zorgcentrum de Zuilen biedt diensten aan op het gebied, persoonlijke verzorging, ambulante ondersteuning, verpleging, huishoudelijke hulp, complexe zorg, en palliatieve zorg ten behoeve van de cliënt op diens verblijfadres. Deze diensten worden, rekening houdend met de indicatiestelling, zo goed mogelijk afgestemd op de wensen van de cliënt. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten die zorgcentrum de zuilen verricht ten behoeve van de client op de diens verblijfadres.
  Zorgcentrum de zuilen beidt verantwoorde zorg die voldoet aan het kwaliteitsbeleid van zorgcentrum de zuilen, kwaliteitseisen die gelden binnen de zorgsector en de professionele standaarden voor medewerkers in verschillende beroepsgroepen in de zorgsector. Dat betekent dat zorgverleners van zorgcentrum de zuilen zijn op het gebied waarop zij worden ingezet, dat zorgverleners werken conform het zorgplan en volgens door Vilans vastgestelde protocollen en richtlijnen. Daarnaast hechten we veel waarde aan het regelmatig meten van de clienttevredenheid.  
 • Zorgverlening
Voordat door zorgcentrum de zuilen hulp wordt geleverd dient een indicatie te worden gesteld door een bevoegde indicatiesteller en/ of het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) en/ of wijkverpleegkundige van de buurtteams. Deze indicatie wordt op basis van de op dat moment aanwezige situatie afgegeven. Of wel in opdracht van een specialist en/ of huisarts.   De zorg kan worden geleverd op basis bam een met de cliënt overeengekomen overeenkomst; de zorgovereenkomst. Schade veroorzaakt door verlies of diefstal door derden van aan zorgverleners vertrouwde waarde artikelen of boodschappengeld, tenzij aantoonbaar sprake is van opzet, grove schuld of nalatigheid van de zorgverlener. Als verstrekking op basis van de wet langdurige zorg en/ of zorgverzekeringswet en/ of wet maatschappelijke ondersteuning. Op basis van een uitvoeringsverzoek van huisarts en/ of specialist.   In geval de zorgverlening geschiedt als verstrekking of op basis van een uitvoeringsverzoek, wordt de aard en omvang van de te leveren zorg, alsmede de tijdstippen waarop de zorg bij aanvang zal worden verleend, vastgelegd in het zogenaamde zorgdossier. Het zorgdossier wordt bij aanvang van de zorg besproken met de cliënt. Door schriftelijk in te stemmen met het zorgplan geeft de client toestemming voor de uitvoering van de handelingen die deel uitmaken van het zorgplan.   In geval de zorgverlening niet geschiedt bij wijze van vertrekking, dan worden de gegevens vastgelegd in een overeenkomst aangeduid als de zorgovereenkomst. De zorgovereenkomst wordt opgemaakt aan de hand van de verstrekte gegevens. De overeenkomst komt tot stand als de client de ondertekende overeenkomst binnen 7 dagen retourneert.  
 • Afspraken over de zorgverlening/ behandeling
Zorgcentrum de zuilen stelt op basis van de wekelijke behoefte een zorgplan op. Zorgcentrum de zuilen streeft ernaar de meest adequate zorg te leveren. Bij de zorgverlening wordt zoveel mogelijk uitgegaan van de eigen mogelijkheden van de client, diens omgeving en van voorliggende voorziening.   Bij de start van de zorgverlening worden afspraken gemaakt die gelden als een zorgplan. Het zorgplan komt in overleg met, en met instemming van, de client tot stand en is te allen tijde door de client of dienst vertegenwoordiger in te zien. De client zal naar vermogen meewerken aan de totstandkomingen en uitvoering van een adequaat zorgplan en verstrekt de hiervoor benodigde informatie. Het zorgplan wordt periodiek geëvalueerd en wordt indien nodig gewijzigd op basis van een overeenkomst tussen client en zorgaanbieder.   Indien de client geen vertrouwen (meer) stelt in een van de hem of haar toegewezen zorgverleners, spant zorgcentrum de zuilen zich in om een passend alternatief te vinden. Dit alternatief wordt, in overleg met de cliënt, in eerste instantie gezocht in het beschikbaar stellen van een andere zorgverlener van zorgcentrum de zuilen.  
 • Aanbod zorg
De situatie dient te voldoen aan de voorwaarde dat wel 24- uurs toezicht door zorgcentrum de zuilen vereist is indien nodig. Zorgcentrum de zuilen is gedurende zeven dagen per week bereikbaar en beschikbaar.   Zorgcentrum de zuilen houdt rekening met wensen van cliënten met betrekking tot het zorgaanbod. Zorgcentrum de zuilen schept zodanig voorwaarden dat de keuzemogelijkheden voor de client ten aanzien van zijn eigen leefsituatie zo ruim als redelijkerwijs mogelijk is. Zorgcentrum de zuilen respecteert en beschermt de autonomie en de persoonlijke levenssfeer van de client.   Zorgcentrum de zuilen behoudt zich het recht voor, na overleg met de cliënt, de hoeveelheid afgesproken zorguren tijdelijk te verminderen indien zorgcentrum de zuilen door ziekte, vakantie of andere oorzaken (tijdelijk) over te weinig zorgverleners beschikt. Zorgcentrum de Zuilen spant zich in om in dit geval tenminste de helft van de toegewezen zorguren te leveren.  
 • Gedragsnormen
Zorgcentrum de zuilen tolereert geen discriminatie op basis van seksuele geaardheid, huidskleur, geslacht of leeftijd. Deze regel geldt voor iedereen zowel cliënt als zorgverlener. Zorgcentrum de zuilen tolereert ook geen intimidatie, zowel verbaal, fysiek als seksueel. Ook deze regel geldt voor iedereen, zowel cliënt, mantelzorger als zorgverlener. Wordt u of een van de zorgverleners gediscrimineerd en/ of geïntimideerd, dan kunt u als cliënt een klacht indienen volgens de klachtenprocedure. Als zorgverlener kan een melding gedaan worden via een melding incidenten cliënten formulier (MIC/ verbeteractie). Als u als cliënt de normen niet kunt hanteren dan is zorgcentrum de zuilen bevoegd de zorg per direct te stop te zetten.  
 • Annulering, verhindering en informatieverstrekking
De client dient bij de zorgverlening thuis te zijn. Zorgcentrum de zuilen levert geen zorg bij afwezigheid van de cliënt. Indien de cliënt voor beperkte tijd geen zorg of diensten wenst te ontvangen, dient de cliënt dit tenminste 24 uur van tevoren te melden aan zorgcentrum de zuilen. Bij niet tijdige afmelding worden de kosten van de betreffende zorg en diensten bij de cliënt in rekening gebracht, tenzij deze kan aantonen dat hij als gevolg van een overmacht situatie niet in staat was zich tijdig af te melden. Voor elke niet afgezegde zorgverlening wordt de geplande zorgverlening wordt de geplande tijd gerekend.   Iedereen die zorg ontvangt bij wijze van verstrekking van zorg vanuit de zorgdomeinen Wet Langdurige Zorg (WLZ) en Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) is verplicht tot betalen van een wettelijk verplichte eigen bijdrage die door het CAK wordt vastgesteld. Zorgcentrum de Zuilen informeert de cliënt over de eigen bijdrageregeling WLZ en WMO die geldt voor de kosten van de zorg die geleverd wordt door Zorgcentrum de Zuilen. Bij wijzigingen inzake adres of verzekeringsgegevens is noodzakelijk dit direct aan zorgcentrum de Zuilen te melden. Tevens wordt vereist alle informatie te verstrekken die, volgens Zorgcentrum de zuilen, nodig is voor een efficiënte zorgverlening, alsmede voor het tussentijds wijzigen of herzien van een indicatie.  
 • Zorg coördinatie
De zorg coördinatie vindt zoveel mogelijk plaats ten huize van de cliënt. Daarbij wordt gedacht aan overleg met de huisarts, ziekenhuis, etc. De tijd verbonden aan deze zorgcoördinatie komt ten laste van de client. De administratieve afhandeling vindt zo veel mogelijk ten huize van de client plaats.  
 • Veiligheid en aanwezigheid noodzakelijk voorziening/ hulpmiddelen/ werkmateriaal
De situatie dient te voldoen aan de voorwaarde dat de zorgverlener hierin veilig en op een ergonomische manier werkzaam kan zijn. Indien sprake is van een voor de zorgverlener onveilige situatie, zoals (seksuele) intimidatie of gevaarlijke huisdieren, kan levering van zorg worden geweigerd. Zorg kan eveneens geweigerd worden indien essentiële voorzieningen in huis, zoals verwarming en gas/ elektra, ontbreken of onveilig zijn.   De situatie dient te voldoen aan de voorwaarde dat de voor de zorgverlening noodzakelijke werkmaterialen/ hulpmiddelen bij de client aanwezig zijn. Bij de start van de zorg kan blijken dat bepaalde materialen nodig zijn, maar ook gedurende de zorgverlening. De client wordt hierover door Zorgcentrum de Zuilen geïnformeerd.  
 • Boodschappen en geldhandelingen
Boodschappen worden door de zorgverlener zoveel mogelijk in de dichtstbijzijnde winkel gehaald, het liefst samen met de cliënt om ook de client te stimuleren in de zelfredzaamheid. De boodschappen die door de zorgverlener gedaan worden moeten een maximum van 10 kg hebben. De client dient ervoor te zorgen dat er contant geld aanwezig is. Dit dient zowel vooraf als achteraf door client en zorgverlener te worden gecontroleerd. Het is niet geoorloofd dat de zorgverlener geld opneemt of betaalt met een pinpas.  
 • Sleutelovereenkomst
De zorgverlener nemen uitsluitend in overeenstemming met de client een sleutel aan, waarmee de zorgverleners zelfstandig toegang hebben tot de woning van de cliënt. De voorwaarden voor het gebruik voor het gebruik en het beheer van de sleutel worden vastgesteld in een sleutelovereenkomst.  
 • Algemene aanvullende leveringsvoorwaarden
Zorgcentrum de Zuilen wil u graag nog attenderen op de volgende zaken.
 • Aansprakelijkheid
Ingeval van schade aan eigendom van de client, veroorzaakt door een zorgverlener of vrijwilliger tijdens de uitoefening van het beroep, keert Zorgcentrum de Zuilen een vergoeding uit voor de geleden schade. In verband hiermee heeft Zorgcentrum de Zuilen een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten. Kleine huishoudelijke risico’s zijn voor rekening van de client. Dit ter beoordeling van de directeur. Een dergelijke schade dient binnen vier dagen na de gebeurtenis gemeld te zijn aan Zorgcentrum de Zuilen B.V.     Van vergoeding zijn uitgesloten:
 • Schade die ontstaan door (grove) nalatigheid van de client, waardoor de schade zelfs met voorzichtigheid niet was te voorkomen.
 • Ontstaan door slijtage.
 
 • Klachten en geschillen
Klachten over de uitvoering van de zorg zoals in de zorgovereenkomst en andere klachten worden behandeld overeenkomstig de klachtenregeling van Zorgcentrum de Zuilen. De klachtenprocedure kunt u terugvinden in de map die u bij aanvang zorg heeft ontvangen van Zorgcentrum de Zuilen.   De cliënt en Zorgcentrum de Zuilen kunnen het geschil over de uitvoering van de overeenkomst te allen tijde voorleggen aan een bevoegde rechter.  
 • Cliëntenraad
Inspraak en medezeggenschap is mogelijk via de cliëntenraad, die op basis van de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorgsector (WMCZ) door Zorgcentrum de Zuilen is ingesteld.   Het reglement van de cliëntenraad wordt op verzoek toegezonden.  
 • Duur en beëindiging van de overeenkomst
  • De duur van de overeenkomst wordt bepaald door de geldigheidsduur van het indicatiebesluit waarop de zorgovereenkomst is gebaseerd.
  • De indicatie komt te vervallen op de laatste afgegeven indicatie of de duur daarvan (bij partneropname met de toevoeging ‘geldend voor een der cliënten);
  • Door overlijden van de client
  • Op het moment dat de client niet meer woonachtig is in het verzorgingsgebied van Zorgcentrum de Zuilen
  • Indien de client zich niet houdt aan de leveringsvoorwaarden van Zorgcentrum de Zuilen na drie waarschuwingen.
  • Na opzegging van de overeenkomst door Zorgcentrum de Zuilen of de client, met inachtneming een opzegtermijn van 10 werkdagen met wederzijdse goedvinden.
 • Privacy
Zorgcentrum de Zuilen en de professionals in dienst hebben de plicht tot geheimhouding van alle zaken betreffende de cliënt die hen uit hoofde van hun functie ter kennis zijn gekomen en waarvan zij weten of redelijkerwijs kunnen vermoeden dat zij tot geheimhouding daarvan zijn gehouden. Soms is het voor goed verloop van de zorgverlening noodzakelijk dat wij contact hebben met uw huisarts, uw specialist of hulpverleners. Voor inhoudelijke informatie zie privacyreglement van Zorgcentrum de Zuilen.
 • Inzage, bewaren en vernietigen van gegevens
Zorgcentrum de Zuilen houdt een dossier bij met gegevens omtrent de specifieke situatie van de cliënt, de verzorging en behandeling. Deze gegevens zijn noodzakelijk voor een goede zorg/ dienstverlening. De client heeft het recht op inzage in zijn gegevens, de client heeft ook recht op afschrift, aanvulling, correctie, afscherming, vernietiging en verwijdering van zijn gegevens. Voor het geven van inzage in of het verstrekken van persoonsgegevens aan eenieder die niet bij de zorgverlening is betrokken en niet als contactpersoon staat vermeld, heeft Zorgcentrum de Zuilen de uitdrukkelijke en gerichte toestemming van de client nodig. Zorgcentrum de Zuilen bewaart de gegevens gedurende vijftien jaar na beëindiging van de zorgverlening. Na vijftien jaar heeft de client recht op vernietiging van zijn gegevens.   Zorgcentrum de Zuilen handelt naar de regelgeving zoals vastgelegd is in de Algemene Verordening gegevensbescherming (AVG).  
 • Cadeaus
De professionals van Zorgcentrum de Zuilen ontvangen van de organisatie een salaris. Zij mogen geen cadeaus of andere giften aannemen.  
 • Auto
De professionals mogen voor de client geen gebruik maken van de eigen auto of van de auto van de client. Zorgcentrum de Zuilen kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de eventuele hieruit voortvloeiende schade.  
 • Pauze
Zorgcentrum de Zuilen gaat ervan uit dat tijdens de uitvoering van de zorg de mogelijkheid bestaat om tijd in te plannen voor een koffie/ theepauze.   Zorgcentrum de Zuilen vraagt begrip voor onderstaande punten:  
 • Incidentele afwezigheid van de zorgprofessionals voor zoals overleg en scholing
 • Het wisselen van zorgprofessionals, hetgeen soms onvermijdelijk is vanwege ziekte, vakantie en noodzaak van plaatsing van de zorgprofessionals bij een andere cliënt
 • Vervanging tijdens vakantie alleen in noodzakelijke gevallen, hulpverlenersuren worden optimaal mogelijk ingezet.
 
 • Privacyregeling
  • Begripsomschrijvingen
   • Persoonsgegevens
Gegevens die herleidbaar zijn tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijk persoon. Persoonsgegevens als naam, adres, geboortedatum, bsn, als wel gegevens betrekking hebbend op opleiding, arbeidsbetrekking, arbeidsverleden, verzekerde belangen, arbeidsongeschiktheid, salaris en uitkering ect.
 • Verwerking van persoonsgegevens
Elk handeling of geheel van handelingen met betrekking tot persoonsgegevens, als het verzamelen, vastleggen, beoordelen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, in verband, verwijderen of vernietigen van gegeven
 • Dossier
Verzamelen van gegevens met betrekking tot de registratie van 1 persoon, onderdeel zijnde van het persoonsregister
 • Persoonsregistratie
Een gestructureerd geheel van persoonsgegevens dat volgens bepaalde criteria toegankelijk is en betrekking heeft op verschillende personen
 • Verantwoordelijke
Zorgcentrum de Zuilen, vertegenwoordigt door haar directie
 • Betrokkene
Ieder natuurlijk persoon op wie gegevens, voorkomend in een dossier of de persoonsregistratie, betrekking hebben.
 • Gebruikers
Medewerkers werkzaam bij Zorgcentrum de Zuilen dat onder toezicht de zorg coördinator. De zorg coördinator is bevoegd persoonsgegevens in de persoonsregistratie te verwerken dan wel te gebruiken.
 • Verstrekken van persoonsgegevens
Het verstrekken van persoonsgegevens uit de persoonsregistratie al dan aan een persoon of instantie anders dan uit betrokken gebruikers   Zorgvuldigheid staat hoog in het vaandel bij zorgcentrum de Zuilen. Ook random privacy gaan we nauwgezet en transparant te werk. Daarbij vormt, naast andere (Europese) regelgeving, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) het wettelijk kader. Als betrokken, transparante en flexibele zorginstelling zijn wij gedreven om er op alle fronten voor te zorgen dat cliënten zo zelfstandig en prettig mogelijk kunnen leven, ook als het om privacy gaat. Wij registreren nier meer dan nodig en is ook niet langer dan nodig. Gegevens worden in een beveiligde omgeving bewaart en zorgvuldig en volgens de wet- en regelgeving zoals die dat eist. Hieronder zal er toegelicht worden hoe Zorgcentrum de Zuilen in de praktijk omgaat met het vastleggen van (bijzondere) persoonsgegevens en waar de informatie voor wordt gebruikt. Om ons werk als zorginstelling goed te kunnen uitvoeren verzamelt Zorgcentrum de Zuilen, binnen de wettelijke kaders, informatie. De reden waarom deze informatie wordt verzameld is om de zorg zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren, het is erg belangrijk om overeenkomsten met mensen goed op te stellen zodat de zorg zo passend mogelijk aangeleverd kan worden. Het verzamelen van persoonlijke- contactgegevens dient altijd een specifiek doel. Zorgcentrum de Zuilen verzamelt informatie van mensen die op een of ander manier een relatie met onze organisatie. Deze mensen zijn cliënten, huurders, mantelzorgers, vrijwilligers, eigen en ingehuurde medewerkers, medewerkers van samenwerkingspartners zoals toeleveranciers ect. Zorgcentrum de Zuilen verzamelt de volgende gegevens: Cliënten: naam, adres, woonplaats (NAW- gegevens), Burgerservicenummer (BSN), zorgverzekering gegevens, medische gegevens, telefoonnummer en indien aanwezig het e-mailadres. Deze informatie is nodig voor het verlenen van zorg en de daarbij horende declaratie. Wettelijke vertegenwoordigers van cliënten: NAW- gegevens en e-mailadres. Deze informatie is nodig om met de wettelijke vertegenwoordiger over de verleende zorg aan de betreffende cliënt te communiceren. Mantelzorgers: NAW- gegevens, e-mailadres. Deze informatie is nodig voor de communicatie. Medewerkers: NAW- gegevens, e-mailadres, Burgerservicenummer (BSN) en bankrekeningnummer. Deze informatie is nodig voor het vastleggen van de overeenkomst, het uitbetalen van salaris en voor communicatie in het algemeen met medewerkers. Zelfstandige zonder personeel (ZZP- er): NAW- gegevens, e-mailadres, Burgerservicenummer (BSN). Deze informatie is nodig voor het vastleggen van de overeenkomst, het uitbetalen van facturen en voor communicatie in het algemeen met medewerkers. Vrijwilligers: NAW- gegevens, e-mailadres. Deze informatie is nodig voor het vastleggen van de overeenkomst en voor het uitbetalen van declaraties. Aspirant cliënten: bij verzoek om informatie registreren wij NAW- gegevens om de informatie te verstrekken. Samenwerkingspartner: naam, e-mailadres en bankrekeningnummer. Deze informatie is nodig voor de bereikbaarheid en het uitbetalen van nota’s of leveren van diensten op basis van een overeenkomst of contract. De registratie van gegevens van personen worden geregistreerd door Zorgcentrum de Zuilen. Om een goede administratie te kunnen behouden bewaart Zorgcentrum de Zuilen bepaalde persoonsgegevens enige tijd maar nooit langer dan noodzakelijk is. Zo bewaren wij cliëntdossiers nog vijftienjaar nadat de zorg is gestopt. En voor de gegevens van medewerkers geldt voor sommige gegevens, op grond van de belastingwetgeving, een bewaartermijn van vijf jaar na uitdiensttreding. Voor overige gegevens van medewerkers hanteert Zorgcentrum de Zuilen de richtlijn van twee jaar na uitdiensttreding. Uiteindelijk is de Raad van Bestuur van Zorgcentrum de Zuilen verantwoordelijk voor uw gegevens. Ook zijn andere medewerkers, vrijwilligers, extern personeel formeel en moreel verantwoordelijk voor de informatieveiligheid binnen Zorgcentrum de Zuilen. De organisatie heeft taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden met betrekking tot informatiebeveiliging vastgesteld en toegewezen aan specifiek verantwoordelijke medewerkers binnen de organisatie en aan een zogeheten functionaris voor de gegevensbescherming. De gegevensbescherming bewaakt de beschikbaarheid, integriteit en verantwoordelijkheid van persoonsgegevens en overige informatie in en namens Zorgcentrum de Zuilen. Zorgcentrum de Zuilen besteedt voortdurend aandacht aan maatregelen die de privacy verder verbeteren in de systemen die wij gebruiken. Wij verzamelen alleen die persoonsgegevens die noodzakelijk zijn om ons werk goed te kunnen doen. De verzamelde gegevens zijn alleen inzichtelijk voor diegene die vanuit hun functie of rol betreffende gegevens nodig hebben.   Op grond van de AVG hebben mensen meer mogelijkheden om voor zichzelf op te komen als hun persoonsgegevens worden verwerkt. De bestaande privacy rechten worden uitgebreid. In opsomming heeft een client de volgende rechten:
 • Het recht op vergetelheid (recht om vergeten te worden)
 • Het recht op beperking van de verwerking (minder gegevens laten verwerken)
 • Het recht op geautomatiseerde besluitvorming en profilering (recht op een menselijk blik bij besluiten)
 • Het recht om de gegevens toestemming voor een bepaalde verwerking in te trekken
 • Het recht om een klacht te kunnen indienen bij de relevante privacy toezichthouder
 • Het recht o informatie over wie er inzage heeft (gehad) in zijn of haar gegevens
 • Het recht op dataportabiliteit (daarmee worden alle geregistreerde persoonsgegevens omgezet in een digitaal format zodat zij ingelezen kunnen worden in een ander systeem)
Zoals in de AVG beschreven staat kan de client een verzoek tot inzage van gegevens bij Zorgcentrum de Zuilen indienen. Dat verzoek dient schriftelijk of via een e-mail te worden ingediend bij de functionaris voor de gegevensbescherming van Zorgcentrum de Zuilen. Op grond van de AVG kan bezwaar worden gemaakt tegen het verzamelen van persoonlijke gegevens. Daarnaast kan indien van toepassing de toestemming tot verwerking van persoonlijke gegevens worden ingetrokken. Het bezwaar dient schriftelijk of via een e-mail te worden ingediend bij de functionaris voor de gegevensbescherming van Zorgcentrum de Zuilen. Op grond van de AVG heeft u recht om onjuiste persoonsgegevens te laten wijzigen, aan te vullen of te verwijderen. Dit wordt het ‘recht op rectificatie en aanvulling’ genoemd. Dit verzoek dient schriftelijk of e-mail te worden ingediend bij de functionaris voor de gegevensbescherming van Zorgcentrum de Zuilen. Er worden geen gegevens aan een internationale organisatie doorgegeven. De gegevens worden niet buiten de EU of bij internationale organisaties doorgegeven. Voor meer informatie en vragen over de AVG kunt u terecht bij de functionaris voor de gegevensbescherming van Zorgcentrum de Zuilen. Gegevens: Zorgcentrum de Zuilen B.V. T.a.v. functionaris voor de gegevensbescherming Ambachtsweg 58 3542 DH Utrecht 06- 23580590 info@zorgcentrumdezuilen.nl

Zorgcentrum de Zuilen
Kwaliteit in Zorg

Het is onze missie om zorg te bieden die gericht is op onze multiculturele maatschappij.

Samen Zorgen

Zorgcentrum de Zuilen en woonzorg

Thuiszorg en meer...

Een visie op de toekomstige zorg

Zorgcentrum de Zuilen

Voor (thuis)zorg op maat

Wij zijn een startende thuiszorg/verpleeghuis  organisatie die zich voornamelijk wil richten op de multiculturele maatschappij omdat wij zien dat hierin een tekort is.

Zorgondersteuning

Met aandacht voor cultuur

Ondersteuning en woonzorg- initiatieven op het gebied van gezondheidzorg, inkomen en huisvesting voor de groeiende groep migrantenouderen. 

Reviews

Cliënten voelen zich aangenamer als zij betrokken zijn bij de woonzorg die gericht is op samenwonen met andere ouderen met dezelfde culturele achtergrond.

Neem vandaag nog contact op

voor meer informatie over onze visie op de toekomst in de zorg.

Zorgcentrum de Zuilen

Kwaliteitszorg van huis uit