Zorgcentrum de Zuilen

thuiszorg / verpleeghuis

U wilt thuis blijven wonen, maar komt tot de conclusie dat u daarbij ondersteuning nodig heeft, door ziekte, handicap of leeftijd. In dat geval is het goed om contact op te nemen met de wijkverpleegkundige in het wijkteam dat bij u in de buurt werkzaam is.
De wijkverpleegkundige kan in een gesprek met u kijken wat er voor uw zorgvraag nodig is en deze kan dan ook worden georganiseerd. Samen met u en uw omgeving kan uw vraag om zelfstandig te blijven wonen, zo goed mogelijk worden beantwoord.

Het doel van Zorgcentrum de Zuilen is om de ouderen te voorzien van kwalitatieve en professionele zorg. De zorg die Zorgcentrum de Zuilen biedt is afgestemd op uw persoonlijke omstandigheden en thuissituatie. We overleggen met u wat voor u passend is en welke zorg nodig is. Wij bespreken regelmatig met u of alles naar wens verloopt, want misschien moet de zorgvraag aangepast worden omdat de situatie is veranderd.

Graag willen wij ons kort voorstellen, wij zijn gespecialiseerd in het verzorgen van ouderen, en complexe zorg. Hierbij kan je denken aan;

Persoonlijke Verzorging
Ambulante Ondersteuning
Verzorging en Verpleging
Huishoudelijke Hulp

Wij zijn een gedreven team die gericht zorg levert aan de cliënt, elk cliënt heeft recht op gerichte en kwalitatieve zorg. Wij staan voor professioneel en transparante zorg. Wij willen ons richten op de voorzieningen en cliënten die in aanmerking komen voor een maatwerk voorzieningen. Deze cliënten zijn op grond van hun beperking(en) niet in staat om op eigen kracht te participeren in de maatschappij.

Wij zien dat er ook behoefte is aan ondersteuning in een ontregelde huishouding en psychosociale begeleiding gericht op huishoudelijke activiteiten. Ook is er vaak advies, instructie en voorlichting nodig bij het voeren van een huishouden.

Ons doel is om de ouderen te voorzien van kwalitatieve professionele zorg.

Missie

Zorgcentrum de Zuilen is een betrouwbare en klantgerichte zorgaanbieder welke 24 uur per dag (7 dagen in de week) bereikbaar is. Dit zorgt ervoor dat de continuïteit van de zorg wordt gewaarborgd.

Zorgcentrum de Zuilen richt zich vanuit de maatschappelijke verantwoordelijkheid op het leveren van hoge kwaliteit van zorg aan cliënten in alle fasen van hun leven. Dit met als doel eraan bij te dragen dat mensen zo zelfstandig mogelijk in hun eigen leefomgeving kunnen blijven wonen met behulp van eigen steunomgeving en daardoor de eigen regie behouden.

Zorgcentrum de Zuilen vult de totale zorgvraag in met gekwalificeerde, gedreven en goed opgeleide medewerkers en biedt zorg die betrouwbaar en herkenbaar is in de wijk.
Op basis van (zorg) behoeften en wensen van onze cliënten bieden wij verschillende soorten zorg die gericht zijn op het bevorderen van de gezondheid, de zelfredzaamheid en het welzijn van de mensen met nauwe samenwerking met andere zorgaanbieders en natuurlijk de directe omgeving van de cliënt.

De medewerkers van Zorgcentrum de zuilen zijn professioneel, deskundig, bieden een luisterend oor en bieden de juiste nodige zorg. De vraag van de cliënt staat centraal in het professioneel en gericht zorg leveren.

Visie

De zorg is compleet aan het veranderen en de ontwikkelingen in de zorg maakt dat mensen steeds langer thuis blijven wonen. Dit betekent dat de zorg thuis complexer wordt, vooral voor mensen met chronische ziektebeelden, dementie, mensen met ziekenhuiszorg of in de palliatieve en terminale fase.

Zorgcentrum de Zuilen zoekt voor haar cliënten altijd de meest passende en mogelijke oplossing. De focus ligt op verpleging, persoonlijke verzorging, ambulante ondersteuning en huishoudelijke hulp. Cliënten kunnen vertrouwen op een transparante, professionele en deskundige hulpverlening. Zorgcentrum de Zuilen is een platte organisatie waarbij iedereen even belangrijk. De medewerkers zijn even belangrijk als het bestuur. De medewerkers vormen het hart van Zorgcentrum de Zuilen.

Zorgcentrum de Zuilen geeft vertrouwen aan haar cliënten en medewerkers. Flexibiliteit, persoonlijke aandacht en kennis van de zorg professionals maken het dat de cliënt sneller open staat voor het ontvangen van de zorg. Dit heeft een preventieve uitwerking en verdere gezondheidsverslechtering voorkomen.

Wij streven een goede samenwerking met andere partijen na maar ook met de persoonlijke kring van de cliënt. Deze samenwerking stelt de cliënt in staat een overzichtelijk zorgnetwerk te bouwen waar zorg aan huis onderdeel van uitmaakt. Onze cliënten staan centraal en verdienen kwalitatieve en professionele zorgverlening.

Wij hebben ons visie centraal staan waardoor wij uitstekende zorg kunnen leveren. Om de zorg kwalitatief aan te bieden hebben wij onze kernwaarden zo ingericht om deze zorg te kunnen aanbieden.

De kernwaarden waar wij mee werken zijn:

Gelijkwaardigheid
Aandacht
Vakkundigheid
Iedereen kan en mag elkaar aanspreken op werkwijze en integriteit.

Zorgfuncties

Zorgcentrum de Zuilen heeft niet alleen aandacht voor de zorgvraag, maar er wordt ook goed gelet op functioneren van lichaamsfuncties en aan de hand daarvan wordt er actie ondernomen. Dit gebeurt in samenwerking en overleg met de cliënt, maar ook de huisarts en eventueel een behandeld specialist.
Zorgcentrum de Zuilen streeft ernaar om gelijkmatig te groeien qua zorgpersoneel.

Zorgcentrum de Zuilen richt zich in eerste instantie op de zorgbehoevende die vanuit de zorgverzekeringswet of gemeente zorg aanvragen in het werkgebied Utrecht en omstreken. De zorgfuncties die Zorgcentrum de Zuilen hierbij aanbiedt zijn verpleegkundige- en persoonlijke verzorging, ambulante ondersteuning en huishoudelijke hulp.
In overleg met zorgverzekeraars, gemeenten en zorgkantoren wordt differentiatie in de verschillende zorgfuncties doorgevoerd. Daarnaast kunnen mogelijke cliënten met een persoonsgebonden budget (PGB) of particulieren die naar eigen inzicht zorg in willen kopen en regelen ook terecht bij Zorgcentrum de Zuilen.
Per aanvraag wordt bekeken welke zorg afspraken nodig zijn.

Zorgsector

Ook wil Zorgcentrum de Zuilen met andere zorginstellingen samenwerken om de zorg beter aan te sluiten op de wensen van de cliënt. Binnen de zorgsector zijn er veel ontwikkelingen, Zorgcentrum de Zuilen zal waar nodig inspelen op de veranderingen in de markt.

Zorgcentrum de Zuilen is een kleine organisatie met korte lijnen binnen het organigram. Door de korte lijnen zijn wij effectief, efficiënt en transparant om op maat te werken en te communiceren.

Zorgcentrum de Zuilen draagt zorg voor de juiste aanvoer van gegevens en op vroegtijdige signalering van veranderingen in de zorgvraag. Door periodiek evaluatiegesprekken te voeren met de cliënt blijf je de zorg aanpassen op de wensen van de cliënt.

Samenwerking

Het bestuur van Zorgcentrum de Zuilen streeft naar optimale samenwerking met partners in de keten. De samenwerking is erg belangrijk om de zorg zo passend mogelijk te maken voor de cliënt. In het operationele proces draagt de zorgmanager/ teamleider zorg voor een effectieve en efficiënte samenwerking met deze partijen.

Bekwame zorgverleners

Voor de realisatie van vakkundige zorgverlening neemt Zorgcentrum de Zuilen alleen gecertificeerde en bekwame zorgverleners aan en zet deze in bij cliënten waar ze de handelingen mogen verrichten. Concreet betekent dit voor de planning, dat er gekeken moet worden wie bevoegd is voor welke cliënt.

In het kader van deskundigheidsbevordering wordt in overleg met de zorgverleners aandacht besteed aan de behoefte en of noodzaak van (bij) scholing en opfriscursussen.

Naast de maatschappelijke verantwoording, wil Zorgcentrum de Zuilen ook aankomende zorgverleners een stageplek bieden om zichzelf op het gebied van zorgverlening te kunnen ontwikkelen.

Zorg op maat

Zorg op maat is in deze tijd erg belangrijk, met een frisse blik op de zorg met als visie zorg op maat wil Zorgcentrum de Zuilen meer gebruik gaan maken van innovaties in de zorg. Een mooi voorbeeld van de innovaties in de zorg is het digitaal registreren van wondzorg. Dit maakt het mogelijk om adequate dienstverlening te leveren aan zowel de client als de behandelaren.
Dit is een van de zoveel mooie innovaties binnen de zorg, als zorgorganisatie kan je de ontwikkelingen in de gaten houden en eventueel de passende innovaties volgen.

Zorgcentrum de Zuilen zal bij nieuwe medewerkers zich houden aan de vergewisplicht conform de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) dat in dat de referenties worden nagegaan en wordt het BIG registratie geraadpleegd.

Verder zal er als eerst van binnenkomende medewerkers een (goed gekeurde) VOG-verklaring (met onderzoek op code 45) worden gevraagd en overlegd aan Zorgcentrum de Zuilen. De betreffende VOG-verklaring mag nooit ouder zijn dan drie jaar en ook als medewerkers in dienst blijft dient deze opnieuw te worden aangevraagd.

Tevredenheid

Zorgcentrum de Zuilen hecht veel waarde aan de mening van de client, over hoe Zorgcentrum de Zuilen functioneert.
Aan de hand van periodieke evaluatiemomenten wordt het functioneren geëvalueerd. De resultaten hiervan worden besproken en waar nodig is actie genomen. Eveneens komt er ook, conform de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ), een cliëntenraad ingesteld die belangen behartigd voor alle cliënten.

Bij Zorgcentrum de Zuilen staat naamsbekendheid hoog in het vaandel. Naamsbekendheid verkrijg wij door verschillende kanalen aan te boren zoals; folder verspreiding, versturen van mails naar specialisten, huisartsen en transferverpleegkundigen, advertenties op sociaal media plaatsen, onze website en natuurlijk de meest bekende reclame; de mond op mond reclame door de positieve ervaringen. Zorgcentrum de Zuilen zal zich actief bezighouden met naamsbekendheid door de bovengenoemde kanalen in te zetten.

Duurzaamheid

Zorgcentrum de Zuilen is bewust van de noodzaak om duurzaam na te streven. Maatschappelijk verantwoord ondernemen heeft invloed op diverse onderdelen van de organisatie. Als organisatie zullen wij hieraan bijdragen, dat doen we als volgt;

Duurzaamheid in middelen

We zijn erg zuinig met onze materialen en middelen zowel kantoor als tijdens de zorgverlening. Het is erg belangrijk dat er geen verspilling is op de materialen. Zorgcentrum de Zuilen werkt zoveel mogelijk digitaal om het hoge gebruik van papier tegen te gaan. Wij houden rekening met het scheiden van afval, denk hieraan apart verzamelen van plastic die gebruikt wordt.

Duurzaam vervoer

Zorgcentrum de Zuilen adviseert het gebruik van de fiets en houdt hier rekening mee bij het maken van de roosters van de medewerkers. De afstand van medewerker naar client is niet meer dan 10 kilometer. Het gebruik van de fiets wordt met een fietsvergoeding gestimuleerd bij de medewerkers.

Welke diensten biedt Zorgcentrum de Zuilen?

Zorgcentrum de Zuilen verleent zorg aan iedereen in regio Utrecht die thuis verpleegd en verzorgd wil worden.

De zorg die wij leveren:

Heeft u behoefte aan zorg in huis dan kunt u rekenen op de professionele zorg aan huis van Zorgcentrum de Zuilen, dit wordt uitgevoerd door ervaren gediplomeerde zorgverleners.
Iedere zorgverlener is in het bezit van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG), de verpleegkundigen zijn BIG (Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg) geregistreerd.

De zorgfuncties die geleverd worden zijn

Persoonlijke Verzorging

Bij persoonlijke verzorging gaat het om primair om het ondersteunen of overnemen van de zorg door een zorgaanbieder bij mensen met een aandoening of beperking. Daarnaast hoort het stimuleren om bepaalde activiteiten aan te leren en zelf uit te voeren tot de persoonlijke verzorging daar ook bij. Onder persoonlijke verzorging wordt alles verstaan wat tot de lichamelijke verzorging hoort. Je kan hierbij denken aan:

Het wassen, tandenpoetsen, aankleden, haren kammen, medicatie aanreiken en wonden verzorgen
De cliënt in en uit bed helpen of ondersteunen
De cliënt helpen bij het eten en drinken
De cliënt helpen bij het gebruiken van hulpmiddelen

Incontinentie ondersteuning

Het kan voorkomen dat u tijdelijk verzorgd moet worden omdat u een operatie of andere medische ingreep bent ondergaan. Zorgcentrum de Zuilen heeft hiervoor de juiste verzorgende en IG’rs klaar staan voor de cliënt.

Verpleging

Er kan een moment komen dat u verpleging of verzorging nodig hebt. Soms is dit tijdelijk, bijvoorbeeld omdat u moet revalideren, maar soms is het ook permanent vanwege een chronische ziekte. In beide gevallen kan Zorgcentrum de Zuilen u bijstaan en de juiste ondersteuning en zorg aanbieden.

Wordt het voor u of uw partner lichamelijk of psychisch te zwaar zonder hulp thuis te blijven wonen? Of wil u na de behandeling in het ziekenhuis zo snel mogelijk weer naar huis?

Vertrouw dan op Zorgcentrum de Zuilen, wij hebben het juiste personeel voor u om u te ondersteunen. Zij helpen u bij wondverzorging, het toedienen van medicijnen of het geven van injecties. Ook geven zij advies over hoe u bijvoorbeeld om kunt gaan met een ziekte, hoe u doorliggen voorkomt en kunnen u leren te injecteren.

De verpleging wordt afhankelijk van uw wensen en thuissituatie op maat aangeboden. Medische zorg krijgt u zo vaak als nodig is.

Zorgcentrum de Zuilen biedt kwalitatieve zorg 24 uur per dag, 7 dagen per week. Wij staan er voor uw zorg en passen ons aanbod aan uw zorgvraag en wensen.

Wij hebben een klein team dat zich voor u inzet en deze vertrouwde gezichten zullen dan elke keer bij u de zorg leveren. Wij werken nauw samen met familie en mantelzorgers en professionals zoals huisartsen en andere zorgaanbieders en hulpverleners.

Ambulante Ondersteuning

Bij ambulante ondersteuning ook wel begeleiding genoemd krijgt u ondersteuning thuis zodat u zelfstandig kunt blijven wonen.

Heeft u moeite met uw administratie? Heeft u moeite met het organiseren van uw dagelijks leven?

Zorgcentrum de Zuilen kan u hierin ondersteuning aanbieden met de deskundige begeleiders die wij in dienst hebben. Ons team van deskundige begeleiders helpt u op weg en helpt bij het aanbrengen van structuur en praktische vaardigheden.

Individuele ambulante ondersteuning valt onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO), en uw gemeente is verantwoordelijk voor de uitvoering daarvan. Dat betekent dat u een indicatie moet aanvragen bij uw gemeente.

Eigen bijdrage

Als u een indicatie heeft dan betaalt u een eigen bijdrage, de hoogte van de eigen bijdrage is afhankelijk van uw inkomen en kan per persoon verschillen. De eigen bijdrage betaalt u aan het CAK, u ontvangt maandelijks een rekening met het bedrag dat u moet betalen.
Als u wilt weten hoe hoog uw eigen bijdrage ongeveer wordt, dan kan u met een rekenprogramma van het CAK een proefberekening maken.

Mocht u advies willen, dan helpen wij u graag verder. Neemt u dan contact op met een van onze medewerkers via het mailadres: info@zorgcentrumdezuilen.nl

Huishoudelijke hulp

Er kunnen verschillende oorzaken zijn dat werkzaamheden als bijvoorbeeld stofzuigen, ramen lappen, bedden verschonen of dweilen te zwaar worden. Zorgcentrum de Zuilen biedt hiervoor huishoudelijke hulp aan. Dit kan voor een lange periode worden aangevraagd maar ook voor bijvoorbeeld een revalidatieperiode of kortdurende ziekte, dat er hulp nodig is voor bij de taken in het huishouden die u niet zelf kan doen.

De werkzaamheden van een huishoudelijke hulp bestaan voornamelijk uit schoonmaken. Binnen het schoonmaken zijn er wel een aantal richtlijnen wat een huishoudelijk verzorg(st)er precies moet doen.
Dit kan per keer anders zijn.
De werkzaamheden van een huishoudelijke hulp kunnen de volgende werkzaamheden behoren:

Stofzuigen (alle ruimtes behalve trap)
Ramen zemen (binnenzijde)
Dweilen
Afstoffen
Sanitaire ruimte schoonmaken
Keuken schoonmaken
Strijken
Afwassen
Beddengoed verschonen
Was opvouwen
Was draaien
Opruimen van de woning

De huishoudelijke taken worden uitgevoerd in de leefbare ruimten van de woning, de ruimten waar dagelijks gebruik van wordt gemaakt. Gedeelten waar geen dagelijks gebruik van wordt gemaakt valt dan niet onder de leefbare ruimte dus vallen dan niet onder de reikwijdte van de maatwerk voorziening huishoudelijke ondersteuning.

De huishoudelijke hulp gaat altijd om de “binnenkant” van de woning. Onderhoud van tuin, opruimen van een schuur, de stoep vegen, ramen zemen aan de buitenkant vallen per definitie niet onder de WMO huishoudelijke ondersteuning dus zal niet vergoed worden door de gemeente.

Pgb

Zorgcentrum de Zuilen levert ook via het persoonsgebonden budget (Pgb) zorg aan cliënten die de mogelijkheid willen om zelf te bepalen door wie en wanneer zij geholpen/ begeleid willen worden.

Wilt u gebruik maken van de diensten van Zorgcentrum de Zuilen via een pgb dan kunt u ons een mail sturen naar; info@zorgcentrumdezuilen.nl

Waarom en wanneer Zorgcentrum de Zuilen voor u?

Zorgcentrum de Zuilen geeft met vakkundig gediplomeerde professionals, professionele zorg. Dit betekent dat u zeer goede zorg mag verwachten van de medewerkers van Zorgcentrum de Zuilen en u in uw waarde wordt gelaten. U treft bij ons altijd een luisterend oor.

Indien u niet snel zorg kunnen krijgen
Indien u aanvullende zorg nodig heeft voor of na opname ziekenhuis
Indien u op de wachtlijst staat voor opname verpleeghuis en tijdelijk zorg nodig heeft omdat u niet zelfredzaam bent
U kampt met een terminale ziekte en bij voorkeur thuis verzorgd wenst te worden
U langer thuis wilt wonen maar wel zorg nodig heeft
U niet langer thuis kan wonen zonder permanente zorg
Indien houders van een persoonsgebonden budget of particulieren die zelf zorg willen inkopen en willen regelen naar eigen wens
Via uw huisarts zal zorg worden aangeraden.

Zorgcentrum de Zuilen stelt de cliënt altijd centraal, is transparant in de zorgverlening, neemt de cliënt stapsgewijs mee in het proces, is betrouwbaar, levert zorg op maat en is altijd vooruitstrevend.

Zorgcentrum de Zuilen heeft een aantal wijkverpleegkundigen in dienst die met u kijken naar de zorgvraag. Samen met de wijkverpleegkundige zal de zorgvraag beoordeeld worden en een indicatie worden opgesteld conform het normenkader van V&VN in het zorgdomein wijkverpleging vallend onder de zorgverzekeringswet.


Zorgvragen die onder het zorgdomein Wet Langdurige Zorg (WLZ) vallen worden geïndiceerd bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ).

Aanmelden bij Zorgcentrum de Zuilen

Als u zich wilt aanmelden voor de zorg van Zorgcentrum de Zuilen kunt u dit aangeven bij het CIZ en Zorgcentrum de Zuilen benoemen als voorkeur zorgaanbieder. U kunt ons natuurlijk ook persoonlijk benaderen voor eventuele vragen.
Mocht het CIZ, Ziekenhuis transfer verpleegkundige naar uw zorgverzekering verwijzen (ZVW= zorgverzekeringswet), dan zult u door de wijkverpleegkundige van ons, volgens de richtlijnen geïndiceerd worden.

De financiële afwikkeling volgt onder de term van de zorgverzekeraars als “zorg in natura (ZIN). Verder zal over uw zorg declaratie geen eigen bijdrage volgen. Ook heeft de zorg declaratie geen invloed op uw eigen risico vanuit uw zorg verzekeringspolis.

Eigen bijdrage is voor iedereen verschillend. Sinds 2015 wordt dit alleen nog berekend voor zorg indicaties die vallen onder de WLZ en WMO. De CAK stelt u eigen bijdrage vast, voor meer informatie raden wij u aan om hun website te bezoeken.de 

Thuiszorg

Ouderenzorg

Gehandicaptenzorg

Verpleegzorg

Zorgcentrum de Zuilen
Kwaliteit in Zorg

Het is onze missie om zorg te bieden die gericht is op onze multiculturele maatschappij.

Samen Zorgen

Zorgcentrum de Zuilen en woonzorg

Thuiszorg en meer...

Een visie op de toekomstige zorg

Zorgcentrum de Zuilen

Voor (thuis)zorg op maat

Wij zijn een startende thuiszorg/verpleeghuis  organisatie die zich voornamelijk wil richten op de multiculturele maatschappij omdat wij zien dat hierin een tekort is.

Zorgondersteuning

Met aandacht voor cultuur

Ondersteuning en woonzorg- initiatieven op het gebied van gezondheidzorg, inkomen en huisvesting voor de groeiende groep migrantenouderen. 

Reviews

Cliënten voelen zich aangenamer als zij betrokken zijn bij de woonzorg die gericht is op samenwonen met andere ouderen met dezelfde culturele achtergrond.

Neem vandaag nog contact op

voor meer informatie over onze visie op de toekomst in de zorg.

Zorgcentrum de Zuilen

Kwaliteitszorg van huis uit